Telestar S.A. w restrukturyzacji (KRS 309370), po raz czwarty wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji.